HaDo Centrosa Garden

S Factors đã thực hiện giải pháp hệ thống quản lý bãi xe dưới thương hiệu Green Parking tại:

Block Orchid: 2 tháp với 1 cổng kiểm soát, 2 làn xe máy và 2 làn ô tô kết hợp xe máy

Block Jasmine: 2 tháp với 1 cổng kiểm soát 2 làn xe máy và 2 làn ô tô kết hợp xe máy

Block Iris: 4 tháp với 3 cổng kiểm soát:

  • Cổng 1: 2 làn ô tô
  • Cổng 2: 4 làn xe máy
  • Cổng 3: 4 làn xe máy và 2 làn ô tô

Tìm hiểu về giải pháp, tính năng của hệ thống và hồ sơ năng lực tại đây http://greenparking.vn/